Úvod

Nebojíme se podívat do očí nikomu

Celých 21 let od založení v roce 1994 měla naše kancelář stejný název i sídlo. Až v roce 2015 jsme jedinkrát změnili sídlo a právní formu a strukturu kanceláře. Považujeme to za základní znak spolehlivosti a jistoty poskytovaných služeb.

Služby

Naše advokátní kancelář sdružuje několik desítek právníků a odborných konzultantů. Od svého založení poskytujeme právní služby v co nejširším spektru právních odvětví. V naší advokátní kanceláři se domluvíte česky, slovensky, rusky, anglicky, maďarsky a bulharsky. V případě potřeby zajistíme němčinu nebo arabštinu.

Právní oblasti

Daňové právo

Daňové právo

Velmi frekventovanou oblastí, kde naše kancelář poskytuje právní služby po celou dobu své existence je platná daňová právní úprava. Advokáti naší advokátní kanceláře, stejně jako spolupracující advokáti a naši konzultanti Vám jsou připraveni poskytnout odborné služby při řešení potíží v orientaci v zákonech o dani z přidané hodnoty, dani z příjmů, o dani silniční, o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí.

Celní zákon

Celní zákon

Jednou ze specifických oblastí, jimiž se naše kancelář zabývá je oblast upravená Celním zákonem. Zvláště při poskytování právních služeb v oblasti daní naše kancelář využívá možnosti pravidelných konzultací s daňovými poradci a auditory.

Korporátní právo

Korporátní právo

Naše kancelář ve své dlouholeté praxi poskytovala a poskytuje právní služby několika peněžním ústavům z čehož vyplývá vysoká profesionalita při orientaci v zákonech o bankách a o České národní bance.

Korporátní právo

Korporátní právo

Obchodní, dnes korporátní právo a jeho aplikace v praxi tvoří významnou část poskytovaných právních služeb. Zakládání obchodních společností, zpracování veškerých typů obchodních smluv, poskytování právních služeb při konkursu a vyrovnání, atd.

Právo směnečné a šekové

Právo směnečné a šekové

Významným právním oborem, v němž poskytuje naše advokátní kancelář právní služby je oblast práva směnečného a šekového.

Další právní odvětví

Další právní odvětví

Mezi další právní odvětví, ve kterých poskytujeme právní služby, řadíme podnikání na kapitálovém trhu, veškeré otázky související se školstvím, problematiku upravenou zákonem o provozu na pozemních komunikacích a samozřejmě trestní právo.

Trestní právo

Trestní právo

Záměrně zcela na konci uvádím oblast trestního práva. Úroveň demokracie země se přímo odvíjí od úrovně dodržování všech zásad a pravidel trestního řízení. Tato definice vystihuje důležitost tohoto právního odvětví. Mnozí advokáti považují tuto oblast za, řekněme velmi citlivě, zvláštní. Leč je tomu právě naopak. Tedy trestní právo je nedílným, důležitým a vyvíjejícím se oborem práva a možná pro svou přímou návaznost na reálný lidský život je nejdynamičtější.

Sportovní právo

Sportovní právo

Samostatnou oblastí práva, které se naše kancelář začala věnovat v České republice mezi prvními je sportovní právo, kde působíme v atletice, bobovém sportu, oblasti antidopingové a zejména pak v oblasti profesionálního fotbalu. Jako jediná advokátní kancelář naše advokátní kancelář disponuje původní licencí FIFA udělovanou agentům profesionálních hráčů kopané, v současnosti platnou licencí ČMFS hráčského agenta kontinuálně od roku 1996.I přesto, že došlo k výrazným změnám a dnes jsou původní agenti FIFA již hráčskými zprostředkovateli, je naší kanceláři ctí být právními poradce tak úspěšného hráčského agenta, jakým je bezesporu pan Ondrej Chovanec.

Občanské právo

Občanské právo

Při poskytování právních služeb v oblasti práva občanského, kde kromě zcela základních právních služeb, mezi něž řadíme uzavírání smluv nájemních, kupních, mandátních, zprostředkovatelských a dalších se specializujeme také na problematiku řešení problémů v otázkách vymáhání pohledávek právnických i fyzických osob, sdružování občanů, pobytu cizinců na území České republiky nebo sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Samozřejmě poskytujeme právní služby i v oblasti právní úpravy zákona o rodině. Naše kancelář se zaměřuje také na problematiku katastrálního zákona, zákona o vlastnictví k bytům a zákonem o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.

Náš tým

Partnery kanceláře byli vždy JUDr. Julius Kramarič, LL.M, MBA a JUDr. Kamil Nový, od roku 2015 i JUDr. Petra Karbanová. Advokátní kancelář zastřešuje asociované a spolupracující advokáty. Se souhlasem klienta nebo na jeho přímou žádost poskytují právní služby také advokátní koncipienti, právníci advokátní kanceláře, administrativní pracovníci kanceláře a odborní konzultanti.

Partneři

JUDr. Julius Kramarič, LL.M, MBA
kramaric@kramaric.cz
+420 608 302 251
JUDr. Kamil Nový
novy@kramaric.cz
+420 602 205 927
JUDr. Petra Karbanová
karbanova@kramaric.cz
+420 724 107 600

Advokáti

Mgr. Stanislava Špiritová
spiritova.s@seznam.cz
+420 607 600 621

Kooperující advokáti

JUDr. Martin Klimo
Jakubská 121/1, Brno
martin.klimo@volny.cz
JUDr. Libor Janků
Mánesova 265/13, Cheb
judrjanku@advokaticheb.cz
Mgr. Matěj Šedivý
Václavské náměstí 831/21, Praha 1
ak.sedivy@email.cz
JUDr. Otto Schober, advokát
U Slunečních lázní 1051, 460 14 Liberec
otto.schober@iol.cz
JUDr. Radomír Šimáček, advokát
Vídeňská 9, 339 01 Klatovy
judr.simacek@tiscali.cz

Externí konzultanti kanceláře

Naše kancelář využívá služeb daňových poradců, auditorů, soudních znalců, lékařů, psychiatrů, pedagogů a dalších odborníků vždy ke konkrétním řešeným případům po dohodě s klientem.

O nás

Představení kanceláře

Celých 21 let od založení v roce 1994 měla naše kancelář stejný název i sídlo. Až v roce 2015 jsme jedinkrát změnili sídlo a právní formu a strukturu kanceláře. Považujeme to za základní znak spolehlivosti a jistoty poskytovaných služeb.

Historie kanceláře

Advokátní kancelář JUDr. Kramarič & partner byla založena na počátku roku 1994. Od svého založení až do současnosti nezměnila naše kancelář svůj název, pokud se jedná o zakladatele kanceláře ani sídlo až do roku 2015, tedy první změna sídla proběhla v souvislosti se změnou právní formy a struktury kanceláře po 21 letech fungování, což je jedním ze základních znaků spolehlivosti a jistoty poskytovaných odborných služeb.

Zakladateli kanceláře a do dnešních dnů i její společníci a doyeni jsou:
JUDr. Julius Kramarič, LL.M, MBA, advokát
JUDr. Kamil Nový, advokát

Po celou historii naše kancelář nikdy nevystupovala pod různými jmény zahraničních společností nebo kombinací zkratek, které ve skutečnosti vytváří pro klienty nejasnou anonymitu, nýbrž vždy, a to i v dobách, kdy bylo jméno jednoho z advokátů a zakladatelů naší kanceláře vláčeno médii pro různá křivá obvinění, vystupovala vždy pod jmény svých jednotlivých společníků. A tak je tomu dosud.

Současnost

Advokátní kancelář JUDr. Kramarič & partner byla založena na počátku roku 1994 a v roce 2012 změnila svou právní formu a název v souvislosti s potřebami trhu a změnou situace v oblasti poskytování právních služeb.

Vzniká nově založená společnost Kramarič, Nový, Karbanová, spol. s r. o., kde se mezi společníky zapsala i naše kolegyně, která s námi spolupracuje dlouhá léta.

Novými společníky a advokáty představujícími 100% společnosti jsou:
JUDr. Julius Kramarič, LL.M, MBA, advokát
JUDr. Kamil Nový, advokát
JUDr. Petra Karbanová, advokát

Naše kancelář přesídlila do areálu Harley Davidson Praha, ulice U Šalamounky 41/769, 158 00 Praha 5, kde našla útočiště a zázemí ve velice příjemném, přátelském až rodinném prostředí.

Podporujeme

Naše kancelář dlouhodobě podporuje charitativní projekty, které považuje za smysluplné a pomáhají lidem, kteří se ocitli v nouzi nikoliv vlastní vinou.

O těchto projektech však nikdy veřejně nehovoříme. Není cílem této pomoci vydobýt si postavení z hlediska společenského posuzování ale získání dobrého pocitu, který člověk získá vždy, když může někomu nezištně pomoci. A jsme rádi, že jsme za těch téměř 25 let naší existence pomohli mnohokrát a tím přinesli někomu radost a naději do života. Oblastí, v níž se začala naše kancelář angažovat je pomoc vězeňství a Vězeňské službě České republiky při její obtížné a nelehké práci.
Generální ředitel Vězeňské služby České republiky, vážený pan brig. gen., Mgr. Petr Dohnal v úzké spolupráci s ředitelem věznice Jiřice, váženým panem plk. Ing. Mariánem Prokešem začali realizovat velice smysluplný projekt začlenění odsouzených do zaměstnání v oblastech a oborech, kde by se mohli uplatnit skvěle po výkonu trestu a propuštění na svobodu. Za jejich iniciativu jim patří dík nás všech a současně jsme rádi, že jsme mohli skromně pomoci.

Kontakt

V případech, kdy klienti projeví svůj zájem na poskytnutí právní služby naší advokátní kanceláří je s nimi proveden vstupní pohovor, sepsána smlouva o poskytnutí právní služby a dojednán způsob výpočtu odměny advokáta v souladu s advokátním tarifem, který je klientovi poskytnut k nahlédnutí na vlastní žádost.
Poskytované služby jsou účtovány jak v sazbách hodinových, kde v závislosti na osobě, která právní službu poskytuje se základní hodinová odměna může pohybovat v rozmezí 2.000 Kč až 10.000 Kč za jednu hodinu poskytnuté právní služby bez DPH, tak i sjednáním odměny paušální, podílové nebo jiné, kterou připouští advokátní tarif.

Advokátní kancelář Kramarič, Nový, Karbanová, s.r.o.

IČ: 27148271
Identifikátor datové schránky: 39hziak
Spisová značka: 99936 C, Městský soud v Praze

sídlo: U Šalamounky 769/41, 158 00 Praha 5
e-mail: sekretariat@kramaric.cz
tel: +420 602 338 833
fax: +420 227 002 466

bankovní spojení (číslo účtu): 51-1814760257/0100, KB, a.s. Praha 5